top of page
kirk_landschap2_edited.jpg
w1000-noEnlarge.jpg

ITAAnr: 50.054.121

Privacy policy Accountantskantoor Theerlynck & Co bv

 

 

1. Wie

 

Deze privacy policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Accountantskantoor Theerlynck & Co bv, met als contactpersoon Tine Theerlynck (tine@theerlynck.be).

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website, of het kantoor anderzijds informatie verstrekt (o.m. per e-mail, telefonisch, persoonlijk onderhoud), stemt u in met deze privacy policy.

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van, of in naam van, Accountantskantoor Theerlynck & Co bv uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

2. Welke gegevens?

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van haar contractuele prestaties en ter vervulling van haar wettelijke verplichtingen. 

 

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Accountantskantoor Theerlynck & Co bv volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

- identificatie – of contactgegevens

- financiële bijzonderheden zoals loonfiches en leningen

- samenstelling gezin

- beroep en betrekking

- lidmaatschappen van vakverenigingen

- beeld- of geluidsopnames

 

Hierbij kunnen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard.

 

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd/bekomen bij zowel de klant zelf als bij derden.

 

 

3. Rechtsgrond verwerking

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

- ingevolge de precontractueel verschafte informatie,

- omwille van de uitvoering van de overeenkomst / opdracht,

-  ingevolge het gerechtvaardigd belang van Accountantskantoor Theerlynck & Co bv te helpen met haar     diensten,

- omwille van de door u gegeven toestemming en aanvaarding van deze privacy policy.

 

 

 

4. Voor welke doeleinden en hoe lang worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen prestaties uit voeren.

 

De gegevens kunnen in het kader van de uitvoering van de overeengekomen prestaties worden gedeeld met overheidsinstanties, waaronder FOD Financiën. 

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv draagt de confidentialiteit hoog in het vaandel. Daarenboven geldt voor een accountant een beroepsgeheim. Uw gegevens zullen niet verhandeld, verkocht of overgemaakt worden aan derden, niet-verwerkers.

 

Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant, een nieuwsbrief worden verstuurd.

 

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Accountantskantoor Theerlynck & Co bv en de gebruiker, voor de duurtijd waartoe Accountantskantoor Theerlynck & Co bv wettelijk gehouden is, of zolang er zich een gerechtelijk geschil of een onderzoek kan voordoen met betrekking tot de geleverde prestaties.

 

 

5. Veiligheidsmaatregelen.

 

Veiligheidsmaatregelen werden genomen op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens, alsook iedere andere niet toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 

De nodige aandacht wordt besteed aan de beveiliging van het computersysteem, alsook aan de bewustmaking van de medewerkers.

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

 

 

6. Rechten van de betrokkenen

 

6.1. Recht op inzage

 

U heeft het recht om op elk ogenblik de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en Accountantskantoor Theerlynck & Co bv te vragen u informatie te bezorgen m.b.t. de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

Voorts beschikt u over het recht om aan Accountantskantoor Theerlynck & Co bv een kopie te vragen van de persoonsgegevens van u die zijn verwerkt. Tenzij uw verzoek buitensporig of onredelijk is, zal deze kopie u kosteloos worden afgeleverd. Indien uw verzoek buitensporig of onredelijk is, kan Accountantskantoor Theerlynck & Co bv een administratieve kost in rekening brengen.

 

 

6.2.  Recht op verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen. U erkent dat ingevolge weigering van mededeling van persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. 

 

Op ieder ogenblik kan u Accountantskantoor Theerlynck & Co bv verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Voorts heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken mits er geen gegronde reden voor de verwerking ervan meer zou bestaan. U kan dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

- de persoonsgegevens zijn niet langer vereist om het nagestreefde doel te vervullen,

- Accountantskantoor Theerlynck & Co bv heeft uw gegevens onrechtmatig verwerkt,

- uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting,

- u herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens,

- u heeft uw recht van verzet succesvol uitgeoefend.

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv behoudt evenwel het recht om uw verzoek tot verwijdering gemotiveerd te weigeren. 

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

Voorts beschikt u over het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

- u betwist de juistheid van de persoonsgegevens die werden verwerkt en Accountantskantoor Theerlynck & Co bv heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

- u toont aan dat de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig was,

- Accountantskantoor Theerlynck & Co bv dient niet langer over de gegevens te beschikken, 

- u oefent uw recht van verzet uit.

 

 

6.3.  Recht van verzet en recht van intrekking van toestemming

 

U beschikt over een recht van verzet, om ernstige en legitieme redenen, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Voorts heeft u ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. 

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u worden meegedeeld.

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

 

6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Accountantskantoor Theerlynck & Co bv in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

 

6.5.  Automatische beslissingen en profilering

 

De verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en zal door Accountantskantoor Theerlynck & Co bv niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

 

7. Hyperlinks

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en/of andere websites kunnen hyperlinks bevatten naar deze website. Accountantskantoor Theerlynck & Co bv is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de deze andere websites, noch voor het gebruik van cookies op die websites.

 

 

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

U kan uw rechten uitoefenen door Accountantskantoor Theerlynck & Co bv schriftelijk te contacteren, hetzij per post naar 8791 Waregem, Grote Heerweg 123, hetzij per e-mail naar info@theerlynck.be.

 

 

9. Hoe kunt u klacht indienen?

 

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u Accountantskantoor Theerlynck & Co bv hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren per post of via e-mail (cfr. supra punt 8).

 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35, t. 02/274.48.00, f. 02/274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be.

 

 

10. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

 

Accountantskantoor Theerlynck & Co bv heeft het recht om op elk ieder ogenblik haar privacy policy te verbeteren of aan te passen, waarbij de aanpassingen van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. Wij adviseren u derhalve om regelmatig deze privacy policy na te lezen om u te vergewissen van eventuele aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze privacy policy.

 

 

11. Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

bottom of page